sobota, 26 listopada 2011

Olimpiada matematyczna.


Od jakiegoś czasu olimpiady stały się bardzo popularne. Zwycięzcy olimpiady za zajęcie pierwszego miejsca są zwalniani z egzaminów do szkół wyższych. Olimpiady mają za zadanie rozwijania zamiłowania przeważnie do matematyki, kształtowania umysłów ścisłych oraz aktywności uczniów.Organizatorzy olimpiad o wiedzy potrafią pokazać uczniowi, że nuka jest ciekawa a Internet doskonałym narzędziem do aktywności intelektualnej, samorozwoju oraz poszerzania wiedzy edukacji i nauki, Olimpiady matematyczne przeważnie kierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.Przed rozpoczęciem olimpiady za pomocą Internetu można poćwiczyć rozwiązania zadań i testów, oraz poznać odpowiedzi i udzielanie ich na pytania podczas olimpiady. Oczywiście teoretycznie. Program olimpiady jest z zakresu nauki na poziomie odpowiadającym w szkole. Przygotowaniem zadań na olimpiadę zajmują się nauczyciele matematyki, którzy współpracują z portalem internetowym.Zadania na olimpiadę mają różny stopień trudności, nieprzekraczający jednak poziomu nauczania.Zadania olimpiady i stopień trudności określa regulamin.Zadania olimpiady zaczęły się rozwiązywaniem na stronie internetowej, olimpiada podzielona została na trzy etapy, w zależności od stopnia nasilających się trudności

Dzieci uzdolnione.


Dzieci wybitnie uzdolnionych jest stosunkowo mało. Więcej jest przeciętnie uzdolnionych. W okresie przedszkolnym dobry obserwator, jakim powinien być nauczyciel zauważa ponad przeciętne zdolności dziecka.Wybitne zdolności dziecka powinni zauważyć przede wszystkim jego rodzice.Pierwszy nauczyciel, ucznia pozostawia trwały ślad na psychice dziecięcej.Nauczyciel dzięki metodom nauczania rozpoznaje jednostki wybitne oraz te z zaburzeniami i dzięki odpowiedniemu wcześniejszemu rozpoznaniu można uzdolnienia rozwinąć a zaburzenia wyhamować.Nie każdy nauczyciel to nauczyciel z powołania. Niestety są pedagodzy szkolni, którzy swoich zadań nie wypełniają zgodnie z kodeksem nauczyciela, są też nauczyciele, którzy dzieci zdolne wyśmiewają i powodują ich zablokowanie, nauczyciel to nie tylko osoba wystawiająca stopnie za wiadomości, ale przyjaciel ucznia, służący w każdej chwili swoją pomocą. Wyśmiewane dzieci blokują się intelektualne i zniechęcają do pracy a nawet zauważa się u nich obniżenie poziomu nauczania Nauczyciel powinien służyć pomocą uczniom zdolnym i tym mniej zdolnym. Uczniom mnij zdolnym organizować rozwiązywanie dodatkowych zadań, korepetycji. Uczniów uzdolnionych zachęcać do dalszej pracy.

Uczeń zdolny.

Praca nauczyciela ze zdolnym uczniem, jest przyjemna, ciekawa i daje wiele satysfakcji z nauczania. Jednak w przepełnionych klasach, nauczyciel nie ma możliwości poznania wszystkich zdolności swoich wychowanków. Jest to ze szkodą dla ucznia, społeczeństwa, kraju. Szkoły zamiast uczyć w większości przypadków szkolnych zajmują się dziećmi niedożywionymi, z rodzin patologicznych oraz dziećmi z rodzin gdzie króluje przemoc, alkohol. Dzieci przychodzą do szkoły z różnego rodzaju zaburzeniami, schorzeniami.Dzieci często przychodzą na lekcję z nieodrobionymi zadaniami lekcyjnymi. Nauczyciel, żeby zdążyć przerobić materiał szkolny, jaki jest przewidziany na dany rok musi bez przerwy podciągać dzieci słabsze w nauce. Skupienie uwagi nauczyciela na dzieciach słabszych pod względem nauki, powoduje nie zauważenie dzieci tych szczególnie uzdolnionych. Tym samym marnuje się w szkole talent i zdolności.Uczniowie utalentowani powinni mieć możliwość dalszego rozwijania wrodzonych umiejętności a czasami mają podcinane skrzydła. W ucznia utalentowanego, zdolnego jak to się mówi trzeba zainwestować, żeby w przyszłości wykazał się osiągnięciami naukowymi. Nauczyciel powinien poznać jego środowisko rodzinne, miejsce i warunki do nauki.

Zadanie testowe.


Test składa się z wielu zadań pytań, na które uczeń musi dać odpowiedź.Zadanie testowe to niezależna część testu, i wymaga odpowiedzi.Zadanie testowe może być w formie pytającej, stwierdzającej, w postaci niekompletnej oraz polecenia.Zadanie testowe może być rozwiązane przez ucznia a nieznającego pozostałych pytań.Zadanie testowe powinno dotyczyć tylko jednej czynności, jakiej uczeń się nauczył podczas nauki szkolnej a rozwiązanie zadania i jego stopień trudności nie powinien wybiegać po za poziom szkolny, odpowiedni do nauczania konkretnego uznia.Za dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt, natomiast za udzielenie złej odpowiedzi lub pominięcie w teście zadania przyznaje się zero punktów. Najczęściej udzielane odpowiedzi uczniowskie; otwarte to jest samodzielna wypowiedź ucznia, ale podana w instrukcji, zamknięte – to jest wybranie przez ucznia jednej z podpowiedzi podanej w pytaniu. Zadania dzielą się na trzy grupy, rozszerzona wypowiedź, krótka odpowiedź oraz odpowiedź z luką.Zdania zamknięte to również forma zadań podzielona na trzy grupy; wielokrotnego wyboru, za dobieranie i prawda czy fałsz, to zwykłe ustalenie przez ucznia czy odpowiedz na pytanie jest prawdziwa czy nie.

Pomiar dydaktyczny.


Pomiar dydaktyczny to osiągnięcia przez uczniów w zdobywaniu wiedzy szkolnej i sprawdzanie tej wiedzy poprzez analizę programu nauczania, mając na uwadze materiał szkolny.Analiza pozwala sprawdzić treść i wymagania stawiane uczniom podczas całego nauczania.Rezultatem analizy są oceny zdobywane przez ucznia za wypowiedzi ustne oraz pisemne.Pomiar dydaktyczny jest bardzo obiektywny.Stopnie, jakie zdobywa uczeń za swoją wiedzę, obserwacja ucznia przez wychowawców oraz pilność ucznia, z jaką się uczy, to podstawa oceny szkolnej i wartości ucznia.W Polskich szkołach zastosowano pomiar wielostopniowy, czyli na skali ocen.Model wielostopniowy pomiaru sprawdzającego obejmuje swoim zasięgiem treść konieczną z oceną dopuszczalną, treść podstawowa i tu jest ocena dostateczna, treść rozszerzającą z oceną dobrą, treść dopełniająca z oceną bardzo dobrą oraz treść wykraczająca z oceną celującą.Należy koniecznie przestrzegać dwóch zasad organizacji pomiaru dydaktycznego.To jest, powinno się oddzielić sprawdzanie wiedzy od osiągnięć szkolnych w kształceniu a wymiana wiadomości nauczyciel –uczeń to podstawa procesu dydaktycznego w nowym systemie technologicznym. Douczanie ucznia przez nauczyciela nie jest podstawą nauczania.